Uw geld wordt besteed aan HULP VOOR DE ALLERARMSTE BRAZILIAANSE KINDEREN. De hulp wordt gegeven DOOR BRAZILIAANSE JUFFEN, DIE ZELF ONDER DE ARMOEDEGRENS LEVEN.

De missie van SKIBRA:

Zorgen dat kansarme Braziliaanse kinderen
geen straatkind worden.

21//09/2005

MILLENNIUMDOELEN VAN DE VERENIGDE NATIES
Vorige week schreven we dat qua sociale ongelijkheid Brazilië de achtste plaats op de wereldranglijst inneemt. Slechts 7 landen, waaronder 6 Afrikaanse landen en Guatemala, kennen een nog grotere sociale ongelijkheid. De ranglijst wordt bepaald door de mate waarin iedereen deelt in het nationale inkomen.
We schreven ook over de Millenniumdoelen, die afgelopen week in de VN zijn geëvalueerd. Men heeft gekeken naar de voortgang en haalbaarheid.

Wat zijn nu die MILLENNIUMDOELEN?
In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen, waaronder ook Nederland, afgesproken om vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Deze afspraken zijn de millenniumdoelen. Dat betekent vóór 2015 onder andere: schoon water voor iedereen, alle kinderen basisonderwijs, extreme armoede halveren, verspreiding van AIDS en malaria stoppen en moedersterfte omlaag.

De eerste zeven doelen richten zich vooral op WAT ER IN DE ONTWIKKELINGSLANDEN MOET VERBETEREN. Het achtste doel slaat op wat ontwikkelde landen moeten doen: het creëren van een eerlijk handelssysteem, schuldverlichting voor ontwikkelingslanden en toegang tot betaalbare, noodzakelijke medicijnen. Elk jaar wordt de voortgang gemeten en internationaal gerapporteerd. Zo kan tussentijds druk worden uitgeoefend op rijke en arme landen om inspanningen te vergroten.

De onderwerpen van de millenniumdoelen zijn niet nieuw. Maar wel nieuw is dat voor het eerst een internationale afspraak is gemaakt met kwantitatieve, concrete doelen en aan een tijdpad gebonden. Zowel ontwikkelingslanden als donorlanden hebben zich vastgelegd op deze afspraken.
HOE LUIDEN DE MILLENNIUMDOELEN PRECIES?
 1. Halveren aantal mensen in armoede :
  Het aantal mensen dat in extreme armoede leeft, moet in 2015 tenminste tot de helft zijn teruggebracht ten opzichte van 1990.
 2. In 2015 moeten alle kinderen in alle landen basisonderwijs volgen.
 3. Gendergelijkheid en empowerment van vrouwen moet worden gerealiseerd, ondermeer door gelijke participatie van jongens en meisjes in het onderwijs te realiseren voor 2005.
 4. Kindersterfte met 66% verminderen
  De sterftecijfers van kinderen onder de 5 jaar moeten in 2015 in elk ontwikkelingsland zijn teruggedrongen met tweederde ten opzichte van 1990.
 5. Moedersterfte met 75% verminderen
  Het niveau van moedersterfte moet in 2015 in elk ontwikkelingsland zijn teruggedrongen met driekwart ten opzichte van 1990.
 6. Stop verspreiding HIV/AIDS, Malaria, Dengue
  Voor het jaar 2015 zal een halt worden toegeroepen aan de verspreiding van HIV/Aids, malaria en andere ziekten.
 7. Duurzaam Milieu
  Waarborgen van een duurzaam milieu vóór 2015 door het integreren van duurzame ontwikkeling in nationaal beleid en programma’s, het keren van het verlies van natuurlijke hulpbronnen en halvering van het aantal mensen zonder toegang tot veilig drinkwater. Voor 2020 moeten de levensomstandigheden van ten minste 140 miljoen bewoners van krottenwijken aanzienlijk zijn verbeterd.
 8. Mondiaal samenwerken in ontwikkelingshulp
  Er wordt een mondiaal samenwerkingverband (partnerschap) voor ontwikkeling gesloten, met afspraken over goed bestuur, de ontwikkeling van een open en eerlijk handels- en financieel systeem, het bevorderen van jongerenwerkgelegenheid, een oplossing voor het schuldenvraagstuk en de overdracht van nieuwe technologieën.
HOE PASSEN DE ACTIVITEITEN VAN SKIBRA HIERIN?
Onze missie was (al vóór 2000) “VOORKOMEN DAT KINDEREN STRAATKIND WORDEN”.
Dat doen we vooral door scholing van kansarme kinderen (doelstelling 2 en 3). Daarbij wordt ook nadrukkelijk voorlichting gegeven op het gebied van hygiëne en gezonde voeding. Niet alleen aan de kinderen, ook op ouderavonden en speciale bijeenkomsten aan de ouders. Het onderwerp HIV/AIDS wordt daarbij niet gemeden evenals vorlichting over LEPRA, Dengue, en Meningitis, gezien de grote risico's voor het oplopen van een besmetting. (Doelstelling 6).
Veel aandacht wordt ook besteedt aan natuur en milieu, terwijl in ons nieuwe project op het platteland van São Bento do Una de drinkwatervoorziening prominent meespeelt (past in doelstelling 7). Behalve een schooltje gaan we daar ook een groot gesloten waterreservoir voor de omwonenden aanleggen, waardoor ze zowel in droge als in natte tijden over schoon water kunnen beschikken. Momenteel haalt men het water uit kikkerpoelen. 
ORDEM e PROGRESSO : ORDE EN VOORUITGANG
Orde voor de armen, Vooruitgang voor de rijken” zeggen de mensen op straat dan spottend.
Belangrijk voor Brazilië als natie, voorwaarde voor een betere toekomst, is echter dat orde wordt gehandhaafd. Beter gezegd: dat men zorgt voor betere HANDHAVING. Criminelen en (drugs-)bendes hebben eigenlijk vrij spel, gezien het hoge aantal gewapende overvallen, verkrachtingen en bende-oorlogen. Om niet te spreken van een hoge graad van corruptie in alle geledingen van het overheidsapparaat. Daarin kan SKIBRA helaas niets betekenen.
Wij zorgen wél voor kansarme kinderen. Bijgaande foto toont een ‘optocht’ door de straten Recife. De kinderen van de ESCOLA DOS ANJOS samen met de ouders houden trots een défile ter viering van Onafhankelijkheidsdag. Met drie grote vlaggen voorop: de Nederlandse, de Braziliaanse en de vlag van de staat Pernambuco, waarvan Recife de hoofdstad is. Daarmee ook uitdrukking gevend aan de waardering voor de hulp uit Nederland van al diegenen die de Escola dos Anjos helpen.